Insights about enterprise architecture, ROI, Change Management, ERP apps, simplicity, agility & usability

Welcome to enjoy and participate!

Vad är affärsmässigt?

Vinn/vinn är affärsmässigt

Affärsmässigt är ett populärt ord. Man skulle därför kunna tro att dess betydelse är självklar. Men så är det inte. Snarare verkar det som att ordet blivit så överutnyttjat att dess egentliga betydelse alltför ofta har gått förlorad.

Den grundläggande frågan i denna bloggpost är hur affärsmässigt ska förstås begreppsligt men också vad det innebär i ett antal konkreta situationer. Vad är eller är inte ett affärsmässigt beteende när man driver verksamhet och gör affärer?

Språkligt kan affärsmässig översättas till handelsduglig. Mässig betyder duglig och handel är synonymt med affär. Därmed är det klarlagt att det handlar om en aktivitet som involverar minst två parter med något olika utgångspunkter:

 • Från ett kundperspektiv ska affären inom rimlig tid ge tillbaka mer värde än summan av investerade ansträngningar och pengar.
 • Från ett leverantörsperspektiv ska affären inom rimlig tid ge tillbaka större intäkter än vad den ackumulerade kostnaden.

Att göra en seriös investeringskalkyl inbegriper att utvärdera varje faktors plus och minus över en lämplig återbetalningstid. Om kalkylen visar att en investering inte är lönsam ska den inte genomföras. Att göra investeringar som inte återbetalar sig är inte affärsmässigt.

Men innan man får tillfälle att göra affärer måste ett företags mest grundläggande utmaning besegras, att överhuvudtaget bli betraktad som en presumtiv leverantör:

 • Att vara affärsmässig startar med förståelsen att en leverantörs existensberättigande är beroende av förmågan att attrahera kunder och tillfredsställa deras behov.

Vet en kund vad som vid varje tillfälle ger bra värde för pengarna? Inte alltid. Den tekniska och kulturella utvecklingen skapar ständigt nya möjligheter. Det som var fel igår kan bli rätt idag därför att nu är teknologin tillgänglig.

Kunskap är ett tillstånd som befinner sig i konstant omdefiniering. På det konkreta planet är det omöjligt att vara affärsmässig utan att förstå dagens affärsvillkor. Det kräver rätt sorts erfarenhet och kontinuerlig uppdatering. Nya lönsamma lösningar är ett resultat av fräsch kunskap om marknaderna, teknikerna, metoderna och användningen. Det är grunden för att transformera kunskap till affärsnytta.

Studier visar att få saker är mer kvävande och problematiska för en relation än ihållande tvivel som slutar i ett delta av orienteringslöshet. Andra exempel på beteenden som inte är affärsmässiga är:

 • Att låta symbolvärden och personliga intressen vara styrande istället för affärsvärde
 • Att initiera projekt utan att bry sig om att det genomförs på ett tillfredsställande sätt
 • Att göra samma sak, som visat inte fungerar, och tro att man får ett bättre resultat
 • Att tillsätta människor i positioner enbart baserat på vänskap eller familjeband
 • Att påta sig uppgifter där man saknar kunskap för att kunna göra en god leverans.

Affärsmässighet är oförenligt med bara mjölka “kon” och inte ge någonting av värde tillbaka. Det är inte arrogant att stå på denna grundläggande princip och välja bort resurser som inte förmår uppfylla kravet att leverera värde för pengarna.

Den hårda realiteten är att affärsmässighet startar med proaktiva förberedelser visavi egen person. Affärsmässighet är inget som bara ”händer”. De valen som ska göras är dina. Oavsett om du vet det eller inte, din version av affärsmässighet är designad av dig. Varje ögonblick, varje situation, ger ett nytt val. Det handlar om att ta ansvar och arbeta på de förmågor som mest sannolikt förbättrar din värdeleverans.

Det kan inte ha undgått någon att förmågan att kommunicera blivit viktigare än någonsin tidigare. Kommunikationsförmåga handlar dock inte bara om att kunna berätta en bra historia, det är minst lika viktigt att lyhört lyssna för att förstå andra människor:

 • Att vara en god lyssnare kräver empati utöver att bara förstå semantiken. Målet är att personerna du samtalar med förstår att du förstått vad som har sagts i en kontextuell helhet. Helst bör du kunna hjälpa dem förtydliga sina idéer och utveckla dem vidare. Det är nyckeln som öppnar dörren till en god och lönsam relation för bägge parter.

Med förtroende som grund och bättre affärer som gemensamt mål ligger vägen öppen för konstruktiv förändring. På vägen mot resultat är det viktigt att idéerna och behoven blir tydliggjorda i form av professionell återkoppling och specifikationer. Att vara affärsmässig innebär att värdesätta kvalitet som ett sätt att både spara tid och pengar.

Affärsmässighet är en karaktärsbaserad metod för mänsklig interaktion och samarbete. Det handlar förståelse för att man måste hjälpa andra och att du behöver andra för att hjälpa dig att leverera affärsnytta. Fötterna på jorden, redbarhet, ärlighet och integritet är oskiljaktiga delar av affärsmässighet.

 • Översatt till ren svenska betyder integritet heder. Heder att respektera och tillvarata andras kunskaper, åsikter och strävanden. Heder att hålla ingångna avtal. Heder att ge och få beröm för åstadkommer resultat. Ge och få förståelse för misstag som alla människor förr eller senare gör. Det blir lätt en lista av olika uttryck för etik, moral, hållbarhet och solidaritet. Och det är berättigat, då dessa egenskaper är viktiga för att vara uthålligt affärsmässig.

Affärsmässighet som begrepp och praktik förespråkar att varje part tar ansvar för mer än bara sig själv. Målet är att genomföra sunda affärer där parterna:

 • Undviker nollsummespel där bara en part kan vinna
 • Eftersträvar vinn/vinn affärer där bägge parter får sina målsättningar uppfyllda.

Att vara affärsmässig handlar om att ta ansvar för att leverera värde där alla vinner. Vinn/ vinn utgör affärsmässighetens fundament och ledstjärna.

Författare: PeterBj

Proud to be enough experienced to understand that there is more to learn

En kommentar

 1. Excellent post. I definitely appreciate this website. Keep writing!